מה באתר האיגוד

אתיקה ודיני ניירות ערך

 
פירוט הנושאים למבחן בדיני ניירות ערך ובאתיקה מקצועית
חלק א' - דיני ניירות ערך
א. חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות לפיו
1. רשות ניירות ערך: תפקידיה, סמכויותיה ודרכי פעולתה.
2. הצעת ניירות ערך לציבור, חובת פרסום תשקיף ופטורים ממנה.
3. פרטי התשקיף מבנהו וצורתו.
4. הליכי ההנפקה והודעות על תוצאותיה.
5. דוחות מיידיים ותקופתיים.
6. דוח הדירקטוריון - מהותו, מבנהו וצורתו.
7. אחריות פלילית:
  • א. בשל פרט מטעה בתשקיף, פרט מטעה בדוח תקופתי או בדוח מיידי.
  • ב. אחריות פלילית של דירקטורים, נושאי משרה בחברה ומומחים.
8. אחריות אזרחית:
  • א. אחריות אזרחית של בעל שליטה, דירקטור, מנהל כללי ומומחה.
  • ב. תובענה ייצוגית.
ב. מושגי יסוד בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, ובתקנות
לפיו

1. קרן נאמנות - מהותה ואופן הקמתה.
2. הנאמן ועיקרי הנאמנות.
3. אחריותו של מנהל קרן.
4. פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו.
5. קרן נאמנות פתוחה וקרן נאמנות סגורה, שינוי סיווגן ופירוקן.
6. דוחות מיידיים, דוח חודשי, דוח על החזקת יחידות ודוח על הצבעה
באסיפה כללית.
7. פרסום מחירי קניה ומכירה, פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה,
פרסום מחיר יחידה ושוויה בקרן סגורה.

ג. מושגי יסוד בדיני חברות ובכללם:
1. תזכיר, תקנון ושינויים.
2. סמכויותיהם ותפקידיהם של דירקטורים.
3. אחריותם של נושאי משרה.
4. אישור התקשרויות של נושאי משרה עם החברה.
5. אסיפות בעלי המניות.
6. הון המניות ושינויו.

ד. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות, התשנ"ה-1995 ובתקנות לפיו
ה. חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-
2004, והתקנות שלפיהם.

חלק ב' - אתיקה מקצועית
 
א. עבירות ניירות ערך לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968
 
 
1. תרמית בניירות ערך, ובכלל זה תיאום הוראות, השפעה מלאכותית על
שערי ניירות ערך, פיצול פקודות וכו'.
2. איסור שימוש במידע פנים.
3. עבירות עובד חבר בורסה.

ב. אתיקה כללית
1. ההבחנות בין ייעוץ השקעות לשיווק השקעות.
2. אי–תלות היועץ.
3. חובת הנאמנות ללקוח.
4. חובת התאמת השירות לצורכי הלקוח.
5. חובת השימוש במידע והספקתו ללקוח.
6. החובה להמליץ במיומנות ובזהירות תוך הצגה מאוזנת של הסיכויים
והסיכונים והדגשת סיכונים מיוחדים.
7. מתן שירות הוגן ללקוח.
8. שימוש במידע שנתקבל בנאמנות.
9. איסור שימוש במידע על פעילות עתידית של לקוחות (Front
Running).
10. התנהגות אחרת שאינה הולמת בעל רשיון.
11. פרקים ג' ו–ד' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.