מה באתר האיגוד

חשבונאות

 
פירוט הנושאים למבחן בחשבונאות

א. עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי:
1. עקרון העסק החי (going concern)
2. עקרון השמרנות
3. בסיס צבירה לעומת בסיס מזומנים
4. עקרון העלות ההיסטורית
5. עקרון הקבלת הכנסות להוצאות
6. עקרון הגילוי הנאות
7. עקרון המהותיות
8. עקרון העקביות ונתוני השוואה בדוחות כספיים

ב. מבנה הדוחות הכספיים
I המאזן
 • 1. מבנה הקבוצות במאזן
 • 2. מזומנים ושווי מזומנים
 • 3. מלאי - שיטות הצגה
 • 4. השקעות בניירות ערך - שיטות הערכה
 • 5. רכוש קבוע - שיטות רישום והפחתה
 • 6. רכוש אחר והוצאות נדחות - שיטות רישום והפחתה
 • 7. התחייבויות-בסיס הצגה ודיווח
 • 8. הפרשות במאזן
 • 9. הרכב ההון העצמי
II דוח רווח והפסד
 • 1. בסיס ההכרה בהכנסה בדוחות כספיים
 • 2. מבנה הדוח
 • 3. הצגת מסים על הכנסה - מסים שוטפים ומסים נדחים
 • 4. הצגת רווחי והפסדי הון
 • 5. הוצאות מימון
 • 6. פריטים יוצאים מהכלל
III דוח על השינויים בהון העצמי - מבנה והרכב
IV דוח על תזרימי המזומנים
 • 1. תזרימי מזומנים מפעילות רגילה
 • 2. תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 • 3. תזרימי מזומנים מפעילות מימון
ג. דוחות כספיים מותאמים
ד. דוחות כספיים מאוחדים
ה. שיטת השווי המאזני
ו. ביאורים לדוחות הכספיים (ביאור מדיניות חשבונאית, ביאור התקשרויות
והתחייבויות תלויות וכו')
ז. אירועים לאחר תאריך המאזן - אופן ביטוים בדוח הכספי
ח. הרווח למניה ומשמעותו
ט. דוחות כספיים לתקופות ביניים - מבנה ותכולת הדוח

י. ניתוח הדוחות הכספיים:

- יחסים פיננסיים
- יחסי נזילות
- יחסי רווחיות
- יחסי איתנות פיננסית
- מדדים תפעוליים (יעילות