מה באתר האיגוד

סטטיסטיקה ומימון

 
פירוט הנושאים למבחן בסטטיסטיקה ומימון
א. סטטיסטיקה
 
1. סטטיסטיקה תיאורית
2. משתנה מקרי–תוחלת, שונות
3. התפלגות נורמלית
4. הבנת רגרסיה פשוטה
5. הסתברות
ב. חישובי מימון
1. חישובי ריבית:
- ריבית דריבית
- ריבית ריאלית
- ריבית אפקטיבית
2. שיטת ערך נוכחי
3. שיטת שיעור תשואה פנימי
4 חישוב שיעורי תשואה וסטיית תקן
5. מודל תוחלת/שונות
ג. עקרונות ניהול נכסים פיננסיים
1. שימוש במודל הדומיננטיות
2. עקום יעילות
3. שימוש במודל תיק השוק