מה באתר האיגוד

כלכלה

 
                    פירוט הנושאים למבחן בכלכלה


א. יסודות במיקרו כלכלה
 
1. תופעת המחסור ועקומת תמורה
2. התנהגות הצרכן והפירמה
3. עקומות ביקוש והיצע (חישוב גמישויות)
4. קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות
5. התערבות ממשלתית
6. תחרות בלתי משוכללת (מונופול)
ב. יסודות במקרו כלכלה
1. חשבונאות לאומית
2. קביעת התוצר במשק
3. מדיניות פיסקלית
4. שוק הכסף
5. מדיניות מוניטרית
ג. יסודות בכלכלה בינלאומית
1. מאזן התשלומים
2. יתרון יחסי
3. שוק מטבע חוץ
4. מדיניות שער החליפי