מה באתר האיגוד

מקצועית א

 
 
פירוט הנושאים לבחינה מקצועית א'


א. הכרת מכשירי ההשקעה הניתנים לרכישה בישראל והמסים עליהם לרבות:
קרנות נאמנות
ניירות ערך
תכניות חיסכון
קופות גמל
מוצרים מובנים
מטבע חוץ
תעודות סל
הכרה בסיסית של שוק הסחורות
ב. רישום למסחר ושיטות מסחר
רישום ניירות ערך למסחר
שיטות מסחר בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות בעולם
היכרות עם גיליון שערים ומדדי ניירות ערך בבורסה בישראל ובבורסות
עיקריות בעולם
מכירות בחסר
חברות לרישומים, מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף, השתתפות באסיפות
כלליות וייפויי כוח (proxy)
ג. גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך (השלכות מיקרו ומקרו)
ד. תיאום שערים
דיווידנד וריבית
מניות הטבה
זכויות
הערכת חבילה בהנפקה
ה. היכרות עם שיטות שונות להערכת חברות והפרמטרים הרלוונטיים
לרבות ערך נכסי, שווי שוק, מכפיל ומדדי סיכון.
ו. המבנה העתי של שערי הריבית
ז. הערכת אג"ח
סוגי אג"ח ממשלתיות ואחרות ודרכי הנפקתן
קריטריונים להערכת אג"ח (לרבות תשואות, מיסוי, Duration, מנוף
וביטחונות)
מדידת סיכון (שיטות הרייטינג)
ניתוח אג"ח להמרה
ח. תשקיף - הבנה וניתוח כולל הערכת שווי
ט. המכשירים הפיננסיים

הכרת המכשירים הפיננסיים השונים לרבות אופציות, חוזים עתידיים ועסקאות
Swap. כמו כן יש להכיר את נוהלי העבודה במכשירים פיננסיים בישראל
ומערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה.
י. שימושים במכשירים פיננסיים
(1) האסטרטגיה והתאמה לתנאי השוק:
אסטרטגיות עירומות
אסטרטגיות קומבינציה - אוכף ושוקת
אסטרטגיות מרווח ופרפר
אסטרטגיית box ושימוש בחוזים סינטטיים
(2) גידור סיכונים (Hedging)
יא. תמחור אופציות
(1) הקשר בין מחיר אופציה call ומחיר אופציה put
(2) תכונות מחירי אופציות
(3) גבולות מחירי אופציות
(4) המודל הנאיבי
(5) המודל הבינומי
(6) המודל של Black and Scholes
(7) רגישות מחיר האופציה לשינוי בפרמטרים ("היווניות")
(8) הערכת כתבי אופציה
(9) הערכת מחירי ניירות ערך המונפקים על ידי חברות, בעזרת מודלים
להערכת אופציות